ใบสมัครงาน ข้อมูลเบี้องต้น

* กรุณาระบุข้อมูลที่เป็นจริงและให้ครบถ้วน

ข้อมูลในการติดต่อ
ชื่อ - นามสกุล*
อีเมล์*
โทรศัพท์บ้าน*
โทรศัพท์มือถือ*
ที่อยู่ปัจจุบัน*
ที่อยู่ภูมิลำเนาเดิม**
ข้อมูลส่วนตัว
วัน เดือน ปี เกิด*
เพศ*
สถานะสมรส*
จำนวนบุตร(ถ้ามี) *
ส่วนสูง*
น้ำหนัก*
สัญชาติ*
ศาสนา*
รูปภาพ
ตำแหน่งที่ต้องการ
ตำแหน่งที่ต้องการ*
เงินเดือนที่ต้องการ*
ประวัติการศึกษาล่าสุด
ระดับการศึกษา*
ชื่อสถาบัน*
คณะ*
สาขาวิชา*
ปีที่สำเร็จการศึกษา*
เกรดเฉลี่ย*
ประวัติการศึกษารองลงมา
ระดับการศึกษา*
ชื่อสถาบัน*
คณะ*
สาขาวิชา*
ปีที่สำเร็จการศึกษา*
เกรดเฉลี่ย*
ประวัติการทำงานล่าสุด
เริ่มต้นทำงาน ( วัน / เดือน / ปี )*
สิ้นสุดการทำงาน ( วัน / เดือน / ปี )*
ชื่อบริษัท*
ที่อยู่บริษัท*
ตำแหน่ง*
เงินเดือน*
หน้าที่ความรับผิดชอบ*
บุคคลอ้างอิง*
ประวัติการทำงานรองลงมา
เริ่มต้นทำงาน ( วัน / เดือน / ปี )*
สิ้นสุดการทำงาน ( วัน / เดือน / ปี )*
ชื่อบริษัท*
ที่อยู่บริษัท*
ตำแหน่ง*
เงินเดือน*
หน้าที่ความรับผิดชอบ*
บุคคลอ้างอิง*

ระบบ CAPTCHA ป้องกันการ SPAM กรุณากรอกตัวอักษรที่ปรากฏให้ถูกต้อง *

บันทึกข้อมูล