หน้าที่
  • • ส่งมอบ การบริการ อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
  • • พัฒนาบุคลากรด้าน ทักษะ ความสามารถ จริยธรรม และ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีความเป็นมืออาชีพ ที่ยึดมั่นในคุณธรรม
  • • พัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
  • • สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ และ ความร่วมมือ ที่ดีต่อคู่ค้า เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ ประสิทธิภาพ การบริการให้สามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันระยะยาว