วิสัยทัศน์
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ ธุรกิจด้านขนส่งและกระจายสินค้า ครอบคลุมในระดับประเทศและ ประเทศในกลุ่ม CLMV